[X] Zamknij

Co to są ciasteczka (cookies):
Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyśœlne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęœciej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywnośœci odwiedzających.
ŹŸródło: Wikipedia

Jak wyłączyć cookies:
Każda przeglądarka udostępnia możliwoœść wyłączenie obsługi cookies. Poniżej linki do instrukcji jak wyłączyć cookies na poszczególnych, najbardziej znanych przeglądarkach.

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Jeœli używasz innej przeglądarki, np. w telefonie, lub na tablecie, zapoznaj się z pomocą dostarczoną do aplikacji, z której korzystasz.

Poczytaj więcej o cookies, co to są ciasteczka, po co są ciasteczka, jak je wyłączyć.

Mini Raj - Przedszkole, wydarzenia
Mini Raj - Przedszkole, o nas Mini Raj - Przedszkole, oferta Mini Raj - Przedszkole, kronika Mini Raj - Przedszkole, plan dnia Mini Raj - Przedszkole, zobacz przedszkole Mini Raj - Przedszkole, kontakt Mini Raj - Przedszkole, wydarzenia Mini Raj - Przedszkole, aktualności
Mini Raj - Przedszkole w Mińsku Mazowieckim

O nas

Jesteśmy przedszkolem o profilu edukacyjno-artystyczno-językowym.
Oferujemy pełen wachlarz zajęć i zabaw, dzięki którym nasze dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
Posiadamy wykwalifikowany personel. Kadrę pedagogiczną tworzą młode i kreatywne nauczycielki, które są dla dzieci ciociami. Ułatwia to dzieciom kontakt i tworzy bardziej przyjazną, domową atmosferę. Mamy także opiekę psychologa i logopedy. Posiadamy też wyśmienitą domową kuchnię, która ma jadłospis także dla diabetyków. Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat.

W miesiącu czerwcu rodzice mogą uczestniczyć w programie adaptacyjnym. Mają możliwość poznania wychowawców, osób pracujących w kuchni, specjalistów współpracujących z przedszkolem.
Ale najważniejsze jest to, że razem ze swoim dzieckiem adoptują się do nowej sytuacji jaką jest pobyt dziecka w przedszkolu.

                                                                                                  Przystąpiliśmy do Programu "Zdrowy Przedszkolak" gwarantując naszym dzieciom posiłki oparte o żywność najwyższej  jakości.

 

OTRZYMALIŚMY  CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA  DOBREGO ŻYWIENIA            W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE ZORGANIZOWANYM PRZEZ                    STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

 

 1. Godziny pracy przedszkola: 700 - 1800  Pon - Pt                           
 2. Czesne: 800 zł 
 3. Opłaty dodatkowe
 • Logopeda - 18 zł za spotkanie (pół godziny)
 • Pianino - 50 zł za miesiąc
 • Judo - 50 zł za miesiąc
 • Balet - 50 zł za miesiąć

4. Wykwalifikowana kadra:

 • nauczyciele z wykształceniem wyższym pedagogicznym               
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Specjalista w zakresie hippoterapii
 • HACCP
 • GMP/GHP
 • Pomoc przedmedyczna

 

                                                                                                                                     

                                                                                                               Zapraszamy Rodziny wielodzietne.

                                                                                                               Bezpłatny pobyt w naszym przedszkolu      

                                                                                                               trzeciego i kolejnych dzieci w rodzinie   

                                                                                                               uczęszczających do naszego przedszkola.


 

STATUT

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO

„MINI RAJ”

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska
2. Siedziba Przedszkola:

Przedszkole Prywatne „Mini Raj”
Beata Laskowska
ul. Warszawskie Przedmieście 32 05 – 300 Mińsk Mazowiecki
NIP 952 – 102 – 84 – 31 REGON 146374836

3. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna – właściciel Beata Laskowska.
5. Funkcję Dyrektora pedagogicznego pełni Hanna Miller – Wąsowska.
6. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
7. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Warszawie.
8. Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydawane na jej podstawie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości przedszkola;
3) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
4) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz zapewnia pomoc specjalistyczną w tym zakresie;
5) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Cele i zadania określone w ust.5 przedszkole realizuje w szczególności przez:

1) współpracę z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, hipoterapeutą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, terapeutą pedagogicznym zapewniając zajęcia specjalistyczne;
2) kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów;
3) pomoc rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
4) wdrażanie do procesu edukacyjnego zaleceń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
5) prowadzenie zajęć stymulujących i korekcyjno - kompensacyjnych;
6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły:

1) organizuje współpracę z rodzicami;
2) zapoznaje rodziców z zadaniami przedszkola;
3) zasięga opinii rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz nauczania - uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań;
4) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
5) stwarza sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia;
6) stwarza warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
7) umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń wpływających stymulująco na ich rozwój;
8) stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu gotowości do nauki czytania i pisania, poznawania, stosowania i tworzenia symboli i znaków.

4. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi, a w tym:

1) organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa;
2) podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia;
3) przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia;
4) uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
5) zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce, jak i na terenie przedszkola;
6) tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
7) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku.

5. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1) tworzenie okazji do poznawania świata przyrody;
2) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
3) stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych;
4) współpracę z instytucjami kulturalnymi;
5) budzenie zainteresowań otaczającym światem;
6) wspieranie samodzielnych działań dzieci.

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, religijnej oraz wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych poprzez:

1) dbanie o kulturę języka polskiego;
2) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym;
3) tworzenie tradycji przedszkola;
4) zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi;
5) przybliżanie tradycji, kultury regionu;
6) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

7. Podstawowe formy działalności przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym;
4) spontaniczna działalność dzieci;
5) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców;
6) proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe.

8. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem (spacery, wycieczki, etc.) dzieci pozostają pod opieką nauczyciela:

1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch wychowawców;
2) w czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej jednej osoby na 15 wychowanków, a podczas spacerów 2 osoby dorosłe na 25 wychowanków.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem.

1) Firmę ubezpieczeniową wybiera, spośród złożonych ofert, dyrektor przedszkola;
2) W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, opiekę nad nim sprawuje nauczyciel. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych niezbędną koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania w tym czasie krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracownika obsługi.

10. W sytuacji złego samopoczucia dziecka, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

11. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

12. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do momentu przekazania dziecka wychowawcy.

13. W razie nieodebrania dziecka z przedszkola w określonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i kontaktuje się z rodzicami.

14. W przypadku niemożności porozumienia się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka zawiadamia policję.

15. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku:

1) zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie przez rodziców;
2) gdy zachowanie rodzica (wskazanej osoby) wzbudza niepokój;
3) gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu.

16. W przypadkach określonych w ust.15 nauczyciel zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.

17. Prośby rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.


ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

§3

1. Organami przedszkola są:

1) właściciel przedszkola;
2) dyrektor przedszkola;
3) rada pedagogiczna.

§4

2. Dyrektor przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor i właściciel podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola;
4) koordynuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju, bezpieczeństwa i zdrowia;
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały;
6) dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat czesnego i dotacji za zgodą właściciela;
7) tworzy właściwą atmosferę pracy;
8) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;
9) zapewnia pracownikom warunki pracy zgodne z przepisami p.poż;
10) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
11) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;
12) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem;
13) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
14) umożliwia nauczycielom zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego;
15) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia.

3. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola w porozumieniu z właścicielem;
2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom w porozumieniu z właścicielem.

4. Dyrektor zawiera z rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka umowę w zakresie korzystania z usług przedszkola.

5. Dyrektor w przypadku niedotrzymania przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka warunków umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w porozumieniu z właścicielem.

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły w rejonie, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko 5 i 6 – letnie obowiązku szkolnego w placówce przedszkolnej.

8. Dyrektor jest zobowiązany do rzetelnego wywiązania się z oferowanych usług.

§5

RADA PEDAGOGICZNA

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna odpowiedzialna za realizację zadań statutowych.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, po zakończeniu półrocznych i rocznych zajęć przedszkolnych.

5. Dyrektor przedszkola na bieżąco przedstawia radzie informacje o działalności przedszkola.

6. Zebrania rady są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy uczestnicy zebrania.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i podejmowanych działań pedagogicznych w placówce;
3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
3) opiniuje programy opracowywane przez nauczycieli.

9. Rada pedagogiczna:

1) przygotowuje projekt statutu i uchwala go;
2) rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady są protokołowane;

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§6

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

1. Zadania wynikające z planu rocznego przedszkola są przedstawiane do wglądu rodzicom na zebraniu.

2. Zadania wynikające z planu miesięcznego nauczyciel jest zobowiązany przedstawić rodzicom do wglądu, poprzez wywieszenie w każdym miesiącu na tablicy informacyjnej przedszkola.

3. Rodzice mają prawo uzyskać pełną informację o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju na zebraniach grupowych a także w codziennych indywidualnych kontaktach z opiekunem grupy.

4. Rodzice mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych, a także w innych zajęciach, jeżeli wyrażą taką chęć.

5. Nauczyciele organizują spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze raz w półroczu.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§7

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i rodzaju niepełnosprawności.

2. Przedszkole jest przystosowane do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 26.

§8

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość realizowania programów własnych, nauczycieli zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

4. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo – zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, hipoterapia, ceramika, gimnastyka korekcyjna i taniec – powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat – ok. 15 minut;
2) dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – ok. 30 minut;
3) z dziećmi niepełnosprawnymi zależnie od ich możliwości psychofizycznych.

5. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adres ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencje. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

6. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniana:

1) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku;
3) pracownikom naukowym i studentom za zgodą dyrektora – w zakresie prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

§9

1. Dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym organizowane są zajęcia specjalistyczne, których rodzaj i zakres wynika z zapisu w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz Indywidualnym.

2. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m.in. judo, lekcje gry na pianinie, zajęcia z logopedą.

3. Rodzaj zajęć dodatkowych zależy od wyboru rodziców.

4. Zajęcia dodatkowe są organizowane po czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny posiadać stosowne kwalifikacje.

6. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program zaopiniowany przez radę pedagogiczną.

7. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dzienniku zajęć dodatkowych.

8. Dzienniki zajęć dodatkowych przechowywane są w przedszkolu.

9. Dyrektor sprawuje nadzór nad organizacją zajęć dodatkowych.

§10

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym zatwierdza dyrektor przedszkola.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli.

5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby w miarę możliwości, przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się oddziałem w czasie pobytu dziecka w przedszkolu przez kolejne lata.

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

7. Przedszkole pracuje od godziny 7.00 do godziny 18.00.

8. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału uwzględnia czas przeznaczony na realizację podstawy programowej dla placówki.

9. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godziny 9.00 do godz. 14.00.

10. Przedszkole funkcjonuje cały rok. W okresie ferii zimowych i wakacji zajęcia odbywają się w grupach łączonych.

11. W dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 i 31 grudnia przedszkole jest nieczynne. W okresie przerw świątecznych i ferii zimowych przedszkole prowadzi zajęcia z dziećmi w grupach łączonych.

12. Dzieci przyjęte do przedszkola na 11 godzin dziennie korzystają z 4 posiłków tj.:

- śniadanie godz. 9.00
- obiad – I danie godz. 12.00
- obiad – II danie godz. 14.00
- podwieczorek I godz. 15.00
- podwieczorek II godz. 17.00


ROZDZIAŁ V

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 11

1. Wysokość opłat ustala właściciel - dyrektor przedszkola.

2. O wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz sposobie wnoszenia opłat rodzice (opiekunowie prawni) są informowani w chwili złożenia Karty Zgłoszeniowej, do której dołączają opłatę „wpisową”. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

3. Opłata za przedszkole składa się z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie.

4. Opłaty za przedszkole wnosi się do 5 – go każdego miesiąca za miesiąc bieżący z góry, do rąk wychowawcy lub na konto bankowe. Zwrot opłaty za wyżywienie naliczany jest od drugiego dnia ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu rozliczeniowym.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez cały miesiąc pobierana jest tylko opłata stała.

6. Opłata stała obejmuje:

• rytmikę
• gimnastykę korekcyjną
• zajęcia na basenie
• dramę
• zajęcia z hipoterapii
• zajęcia plastyczne
• zajęcia twórczego myślenia
• zajęcia artystyczne
• zajęcia teatralne
• zajęcia muzyczne

7. Dodatkowe koszty rodziców(opiekunów prawnych) to:

• zajęcia logopedyczne (dla chętnych)
• nauka gry na pianinie (dla chętnych)
• judo
• balet

8. W przypadku wyjazdu wszystkich grup nie ma możliwości pozostawienia dziecka na terenie przedszkola.

9. W przypadku nie uregulowania opłat w terminie określonym w ust. 4, dyrektor upomina rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie. W przypadku bezskuteczności upomnienia dyrektor przedszkola podejmuje czynności prawne w celu przymusowego wyegzekwowania należności.

10. W losowych przypadkach, za zgodą właściciela dopuszcza się możliwość nieodpłatnego uczęszczania dziecka do przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 12

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor przedszkola.

4. Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje. Są przeszkoleni z zakresu bhp, p.poż, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 13

Obowiązki i zadania nauczyciela:

1) nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków:

a) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole odpowiada za stworzenie dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków;
b) chroni dziecko przed przemocą fizyczną, psychiczną i nietolerancją;
c) oddaje dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub osób przez nich upoważnionych na piśmie;
d) ma obowiązek informować dyrektora, a w nagłych wypadkach odpowiednie instytucje o każdym podejrzeniu zagrożenia (zewnętrznego i wewnętrznego), lub łamania zasady przestrzegania praw dziecka;
e) uczy dzieci zasad bezpieczeństwa, wdraża do ich przestrzegania.

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci;
3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń;
4) planuje i prowadzi pracę wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną;
5) w sytuacji zamknięcia przedszkola decyzją władz państwowych w placówce organizuje się nauczanie zdalne z wykorzystaniem następujących komunikatorów: Teams, Zoom, Skype, Messenger.
6) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do możliwości każdego z nich;
7) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
8) prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka;
9) diagnozuje indywidualny rozwój dziecka;
10) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
11) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
12) udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju;
13) czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały;
14) inicjuje, organizuje oraz partycypuje w imprezach o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym, rekreacyjno – sportowym;
15) aktywnie uczestniczy w budowaniu systemu zapewniania jakości pracy własnej i przedszkola;
16) systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętności poprzez: awans zawodowy, udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
17) nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, wynikające z bieżącej działalności placówki;
18) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
19) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentuje;
20) odpowiedzialny jest za planowanie, prowadzenie oraz jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej;
21) wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki w szkole;
22) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
23) stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania;
24) realizuje zadania i czynności dodatkowe wynikające ze specyfiki placówki oraz zlecone przez dyrektora;
25) przestrzega praw dziecka zawartych w statucie, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

§ 14

Zadania i obowiązki innych pracowników przedszkola.

1. Do zadań i obowiązków pomocy nauczyciela należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych, obsługowych i higienicznych w stosunku do dzieci, życzliwe i podmiotowe traktowanie;
b) opieka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć organizowanych przez przedszkole, udział w uroczystościach przedszkolnych;
c) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, organizowaniu kącików zainteresowań dzieci dekorowaniu sali;
d) dbałość o estetyczny wygląd sali, zabawek, pomocy dydaktycznych;
e) pomoc przy okresowym sprzątaniu sali;
f) ochrona zdrowia i życia dzieci w każdej sytuacji w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
g) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych i przedmiotów pobranych do utrzymania czystości;
h) dopilnowanie, aby dzieci korzystały z przyborów, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
i) informowanie nauczyciela i dyrektora o każdym zagrożeniu (zewnętrznym i wewnętrznym) lub łamaniu zasad przestrzegania praw dziecka.

2. Do zadań i obowiązków pracowników kuchni należy:

a) dbałość o najwyższą jakość i smak przygotowywanych zgodnie z obowiązującymi normami posiłków i wydawanie ich punktualnie o wyznaczonej porze;
b) dbałość o higienę i przestrzeganie przepisów bhp w zakresie technologii żywienia, estetyki podawania posiłków, utrzymania czystości na stanowisku pracy i w pomieszczeniach należących do kuchni;
c) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z obowiązującą instrukcją sanitarną;
d) dopilnowanie, aby na terenie kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;
e) dbanie o właściwą temperaturę podawanych dzieciom posiłków (ochrona przed oparzeniem);
f) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dzieci i pracowników;
g) prawidłowe zabezpieczenie produktów przed i w czasie obróbki, sprawdzanie terminu przydatności do spożycia ( w celu uniknięcia zatruć);
h) wyłączanie urządzeń elektrycznych i gazowych po zakończeniu pracy.


§ 15

1. Pracownik ma prawo do zatrudnienia na stanowisku zgodnie z umową o pracę.

2. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę.

3. Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę.

4. Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z przepisami BHP.

§ 16

1. Spośród rady pedagogicznej powołuje się nauczyciela do pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa, do którego zadań należy:

1) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w przedszkolu;
2) współpraca ze Społecznym Inspektorem Pracy;
3) uczestniczenie w przeglądach stanu bhp w przedszkolu oraz realizacji zaleceń;
4) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów przedszkolnych: pracowników, nauczycieli, dzieci, rodziców;
5) podejmowanie współpracy ze środowiskiem w w/w zakresie;
6) dokonywanie aktualizacji regulaminów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) informowanie na bieżąco dyrektora o wszelkich zagrożeniach.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 17

1. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw;
3) wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu;
4) uczestniczenia w zebraniach organizowanych raz na pół roku.

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) permanentnego kontaktowania się z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
3) wyposażenia dziecka w przybory higieniczne do mycia zębów oraz odzież na zmianę;
4) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

a) niespełnienie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.14. ust.3);
b) przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu;
c) przestrzegania regulaminu przedszkola potwierdzonego podpisem;
d) telefonicznego powiadomienia przedszkola o nieobecności dziecka z powodu choroby, wyjazdu itp.;
e) odbierania dzieci i opuszczania terenu przedszkola do godz. 18:00.

ROZDZIAŁ IX

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 18

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

2. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać nie dłużej niż do 10 roku życia.

3. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1) informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:
a) oferty umieszczonej w prasie;
b) oferty umieszczonej na stronie internetowej przedszkola www.miniraj.pl
c) zapisy do przedszkola przyjmuje dyrektor placówki oraz wychowawcy grup;
d) do przedszkola przyjmowane są dzieci rodziców zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim i spoza miasta;
e) zapisy do przedszkola prowadzi się przez cały rok przedszkolny w zależności od ilości wolnych miejsc;
f) zapisy do przedszkola prowadzi się w oparciu o Kartę Zgłoszeniową.

4. Za zgodą właściciela przedszkola dopuszcza się przyjmowanie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, gdzie wskazane jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzieci te uczęszczają do przedszkola bez opłaty czesnego.

5. Przyjęcie do przedszkola dziecka siedmioletniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka.

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola może utworzyć listę rezerwową dzieci oczekujących.

7. Listę dzieci przyjętych na dany rok szkolny podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.

8. Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.

ROZDZIAŁ X

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 19

1. Dziecko ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy;
2) akceptacji i poszanowania godności osobistej;
3) wyboru form odpoczynku i zabawy;
4) zdrowego żywienia;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania;
6) otrzymywania pomocy od dorosłych;
7) aktywnego kształtowania własnej osobowości;
8) zabawy i wyboru partnera zabawy;
9) przeprowadzania doświadczeń, badania, eksperymentowania;
10) indywidualnego tempa rozwoju;
11) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
12) korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi i dostosowanymi do wieku urządzeniami do zabaw ruchowych;
13) odpoczynku;
14) ochrony przed wszelkimi formami przemocy.


2. Do obowiązków dziecka należy:

1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
2) uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;
3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;
4) przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej;
5) dziecko w wieku pięciu lat obowiązane jest do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna we wrześniu, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.

§ 20

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn nieobecności;
2) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za okres ustalony przez organ prowadzący;

3. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odmowę odbioru traktuje się jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

4. Dyrektor informuje rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich o realizowaniu przez dziecko podstawy programowej.


ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Przedszkole prowadzi i przechowuje prowadzoną dokumentację.


Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 02.04.2021r.
 

 


Mini Raj - Przedszkole Mińsk Mazowiecki, Kontakt Mini Raj - Przedszkole Mińsk Mazowiecki, Mapka